Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

STICHTING BEHOUD RELIGIEUS ERFGOED DE STEEG

Een jaar van bezinning!

Het Jaarverslag 2018 van de Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 21 mei 2019

Inhoudsopgave……………………………………………………………………………………. 2

 1. Tengeleide……………………………………………………………………………………………. 3
 2. Samenstelling bestuur……………………………………………………………………………………. 3
 3. Overige gegevens…………………………………………………………………………………………. 3
 4. Eigendom kerk  en  pastorie……………………………………………………………………………… 4
 5. Bestuurstaken……………………………………………………………………………………. 4
 6. Onderhouden van contacten……………………………………………………………………………. 4
 7. Activiteiten en evenementen…………………………………………………………………………… 4
 8. Communicatie……………………………………………………………………………………… 5
 9. Vrienden van Kerk op Steeg……………………………………………………………………… 5
 10. Financiën 2018…………………………………………………………………………………………….. 5
 11. Vooruitblik 2019………………………………………………………………………………………….. 6

 1.   Ten geleide

De Stichting Behoud Religieus Erfgoed De Steeg is destijds opgericht om een passende herbestemming  te vinden voor de RK kerk en de bijbehorende pastorie aan de Hoofdstraat in De Steeg. Het karakteristieke kerkgebouw is beeldbepalend voor het dorp De Steeg.

De kerk en de pastorie zijn beide als gemeentelijk religieus monument aangewezen.

De stichting heeft zich ten doel gesteld:

 1. te bevorderen dat een passende herbestemming wordt gegeven aan het religieus erfgoed van de voormalige RK-parochie in De Steeg.
 2. bij te dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw, pastorie en tuin mits het kerkgebouw nadat het aan de eredienst is onttrokken, een passende maatschappelijke functie voor de gemeenschap gaat krijgen of heeft verkregen.
 3.   en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

In 2012 was een subsidieaanvraag ingediend om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijke herbestemmingen voor het kerkgebouw. In 2013 werd de subsidieaanvraag gehonoreerd en kon het bestuur de Stichting BOEI de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek geven. De eigenaar van de kerk heeft in het verslagjaar de mogelijkheden voor herbestemming uit het haalbaarheidsonderzoek bekeken. Nadat diverse gesprekken hierover waren gevoerd met zowel het Stichtingsbestuur als de initiatiefnemers van de Boecop i.o. heeft de eigenaar besloten om de kerk aan de Stichting te schenken en de pastorie te verhuren.

In het verslagjaar 2018 heeft de stichting –net als in het voorgaande jaar- een aantal activiteiten georganiseerd om de kerk bij de betrokken organisaties en het publiek onder de aandacht te brengen en te houden om draagvlak voor herbestemming te entameren.

Na een aantal aanpassingen, waaronder de installatie van een nieuw brandveiligheid systeem, gaf de gemeente Rheden in het voorjaar 2016 de vergunning af.

2.    Samenstelling bestuur

Sinds december 2015 bestaat het bestuur van de Stichting uit drie bestuurders, te weten:

de heer E. M. Coppers te De Steeg, in de functie van voorzitter.

de heer B. J. Bouma te De Steeg, in de functie van secretaris.

Mevrouw M.D.J van Poelje te De Steeg, in de functie van bestuurslid.

3.  Overige gegevens

De Stichting Behoud Religieus Erfgoed De Steeg is opgericht op 14 november 2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56472692.

De stichting is sinds 2014 in het bezit van het cultureel ANBI keurmerk, dat o.a. bepaalde voordelen kan bieden voor personen en organisaties, die aan de stichting doneren.

Het rekeningnummer van de stichting is NL66ABNA0471043788.

Op internet kunt u de stichting vinden via de website www.kerkopsteeg.nl.

4.    Eigendom kerk en pastorie

Sinds 22 december 2014 is de kerk eigendom van de Stichting BreDS en is de pastorie gehuurd door Cosensis.

Omdat beide gebouwen bij het organiseren van activiteiten niet los kunnen worden gezien, vereist dit een nauwe samenwerking en goede afstemming tussen beide organisaties.

In het verslagjaar hebben we stormschade aan het kerkgebouw gehad.

5.    Bestuurstaken

Het bestuur heeft zich begin 2016 de volgende taken gesteld:

 • Het onderhouden van contacten met personen en organisaties, die een rol spelen en kunnen gaan spelen zoals de Provincie, het Gelders Genootschap, de Vereniging van Kleine kernen, de Oudheidkundige Kring, ondernemers, bewoners etc.
 • Het informeren en zo nodig adviseren.
 • Het meewerken aan het vinden van een definitieve samenwerkingsvorm tussen de eigenaren van kerk, pastorie en een exploitatie eenheid.
 • Het initiëren van en meewerken aan evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten, die kunnen bijdragen aan de doelstelling.
 • Het fungeren als klankbord voor gemeente, belangengemeenschap en andere organisaties, die bestuurlijk of anderszins betrokken zijn bij het proces.
 • Het verwerven van de nodige financiën om de taken te kunnen uitoefenen.
 • Het verzorgen van de communicatie met de inwoners en de locale- en regionale pers

6.    Onderhouden van contacten

De exploitatie is dit jaar voor het eerst volledig vorm gegeven door De Boecop. De activiteiten commissie van BreDS heeft vanuit eigen perspectief nog wel de regie gehad over diverse culturele activiteiten.

Voor het realiseren van inkomsten is De Boecop als partner dit jaar aan de slag geweest om regelmatig de ruimtes van de kerk te verhuren om inkomsten te genereren t.b.v. onderhoud en werkzaamheden om de bruikbaarheid van de ruimtes door te ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting streeft naar een breed draagvlak voor de herbestemming van het karakteristiek kerkgebouw en pastorie. Daarom spreekt het bestuur met betrokken partijen over deze herbestemming.

7.    Activiteiten en evenementen

In het verslagjaar vonden diverse culturele bijeenkomsten en dorpsactiviteiten plaats.

Deels georganiseerd door de activiteiten commissie en deels door inwoners uit het dorp met gebruikmaking van de kerk en pastorie.

De activiteitencommissie heeft helaas te maken gehad met uitval van een aantal leden. Daardoor konden een aantal geplande activiteiten geen doorgang vinden.

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de activiteiten in het verslagjaar:

 

Huiskamer van De Steeg

In samenwerking met de Boecop hebben diverse activiteiten met en door bewoners uit De Steeg plaatsgevonden.

Jubileumviering van de Lionsclub Rheden op 23 mei                                                                                                 Op 23 mei 2018 heeft de Lions club Rheden haar 50 jarig bestaan met een benefietconcert van het Thomassenmannenkoor in de kerk gevierd.

Concert van het Iepers kamerkoor op 30 juni                                                                     Het Iepers kamerkoor bestaat al ruim 35 jaar. Het koor is in Vlaanderen goed bekend en treedt regelmatig op. Onder leiding van de dirigent Dirk Courtigny heeft het gemengde koor een gevarieerd programma in de kerk gebracht. Helaas was de opkomst ondanks de vele media inspanningen niet groot.

Open monumentendagen op 8 en 9 september
Het was ook dit jaar vanzelfsprekend dat het karakteristieke kerkgebouw en de pastorie tijdens de nationale open monumentendagen voor bezoekers te bezichtigen zou zijn.        Het thema voor de Open monumentendagen was dit jaar “Europa”. Helaas hadden we daar niet zoveel aanknopingspunten mee. Maar de doorlopende diavoorstelling van oude foto’s uit de Steeg was een groot succes. Meer dan honderd bezoekers zijn op beide dagen geweest.

Kerst op Steeg 15 december
In samenwerking met de Boecop, muziekvereniging Excelsior en Lief &Leed heeft de jaarlijkse kerstmarkt dit jaar ook deels binnen in de kerk plaats gevonden.

8.    Communicatie

De activiteiten zijn veelal aangekondigd via facebook en het informatiebord voor de deur van de kerk. Regionale bladen, flyers en posters worden gebruikt om nog meer bekendheid te geven aan onze activiteiten.

9.    Vrienden van Kerk op Steeg

De Stichting heeft een bescheiden budget en werkt voornamelijk met vrijwilligers en wil dat  blijven doen. Echter om een goed en gevarieerd cultureel aanbod aan te kunnen bieden zijn meer financiële middelen nodig. Daarom stelt het bestuur het op prijs om zowel van inwoners uit De Steeg en omgeving als organisaties en ondernemers een financiële bijdrage te ontvangen. Wanneer men graag wil dat de kerk voor De Steeg behouden blijft en de culturele activiteiten een warm hart toedraagt, dan kan men zich aanmelden als vriend van ‘Kerk op Steeg’ en daarmee de stichting financieel te steunen.

Het aantal vrienden van de ‘Kerk op Steeg’ is uiteraard ook een maatstaf voor het draagvlak voor het behoud van het gemeentelijk erfgoed.

Het actief werven van donateurs en vrienden heeft helaas geen hoge prioriteit kunnen krijgen, omdat de strategische samenwerking met de Boecop eerst verder moet worden uitgewerkt. Desondanks hebben we een donatie ontvangen waardoor de kerk geschilderd kon worden.

10   Financiën

Doordat in het verslagjaar slechts een beperkt aantal culturele activiteiten kon worden georganiseerd heeft dit de nodige zorgen gegeven om de vaste kosten te dekken.

Door de samenwerking met De Boecop, die een deel van de exploitatie voor zijn rekening heeft genomen, heeft de stichting aan al haar financiële verplichtingen kunnen voldoen.

11.  Vooruitblik 2019

Voor het jaar 2019 staan enkele bestuurswisselingen op de planning.

Er zullen dan ook nieuwe bestuursleden en uiteraard ook vrijwilligers voor de activiteitencommissie moeten worden gezocht.

In dit jaar zal beoordeeld worden of de samenwerking met de Boecop geïntensiveerd of ontkoppeld moet worden.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor een bredere samenwerking in de gemeente.

New mail

What do you want to do ?

New mail